Všeobecné podmienky registrácie

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky registrácie na stránke futbalshviezdickou.sk (ďalej len „stránka“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami (ďalej len „registrovaní užívatelia“ alebo „dotknuté osoby“) a spoločnosťou Ing. Jaroslava Koštialová - J&R e-Media so sídlom Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 45 880 441 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré vznikajú pri registrácii dotknutých osôb pre používanie služieb na stránke.

1.2 Prostredníctvom stránky poskytuje prevádzkovateľ registrovaným užívateľom službu, spočívajúcu v sprostredkovaní komunikácie medzi užívateľmi, publikovaní článkov, blogov, diskusií a obrázkov (ďalej len „služba“). Služba je poskytovaná bezodplatne.

1.3 Registrovať sa pre používanie služby na stránke je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba, bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a po splnení osobitných podmienok pre používanie služby.

1.4 Osobitné podmienky používania služby sú nasledovné: službu môžu využívať fyzické osoby, ktoré sa na stránke zaregistrujú prostredníctvom príslušného formulára a výslovne sa zaviažu dodržiavať etický kódex stránky. Prevádzkovateľ komunikuje s registrovaným užívateľom pri samotnom používaní služby prioritne elektronicky, prostredníctvom e-mailu.

2 Nakladanie s osobnými údajmi registrovaných užívateľov

2.1 J&R e-Media je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

2.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov registrovaných užívateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služby podľa bodu 1.2 týchto všeobecných podmienok.

2.3 Dotknutá osoba odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou J&R e-Media ako prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby na používanie služby poskytnúť, sú tieto osobné údaje: e-mail, prihlasovacie meno, heslo. Ďalej zhromažďujeme IP adresu užívateľov a súbory cookies.
Všetky ďalšie informácie užívateľom poskytnuté prevádzkovateľovi sa v prípade, že sa jedná o osobné údaje, považujú za náhodne získané osobné údaje.

2.4 Osobné údaje registrovaného užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť J&R e-Media ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom e-mailu zaslaného prevádzkovateľovi, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom zaslané elektronické potvrdenie.

2.5 Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:

2.5.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

2.5.1.1 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona,
2.5.1.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2.5.1.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
2.5.1.4 opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
2.5.1.5 likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
2.5.1.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona.

2.5.2 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2.5.3 Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
2.5.3.1 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
2.5.3.2 využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
2.5.3.3 poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

2.5.4 Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať

2.5.4.1 voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
2.5.4.2 a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

2.5.5 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.
2.5.6 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
2.5.7 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

2.6 Poskytnutie informácií dotknutej osobe.

2.6.1 Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 2.5.1.1, 2.5.1.4 až 2.5.1.6 VP splní prevádzkovateľ bezplatne.

2.6.2 Informácie podľa bodu 2.5.1.2 a 2.5.1.3 VP prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.6.3 Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodu 2.6 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

2.6.4 Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 2.5.1.4 a 2.5.1.5 VP prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

3. Záverečné ustanovenie

3.1 Zmeny VP. Tieto VP môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené a/alebo dopĺňané, pričom ich zmeny a/alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke